Zemeljski plin  Oskrba  Dokumenti

Dokumenti

Nadgradnja določanja količin zemeljskega plina v Republiki Sloveniji

Za zagotavljanje učinkovitega trga z zemeljskim plinom bomo na slovenskem plinovodnem sistemu s 1. oktobrom 2018 uvedli enotni sistem določanja porabe tega energenta, in sicer s posodobljenimi obremenitvenimi profili odjemalcev. V skladu z Uredbo Evropske komisije št. 312/2014 (UL EU, L 91/15) in Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom (UL RS, št. 61/16) bomo v Sloveniji od 1. oktobra dalje tako kot v drugih državah EU na distribucijskih sistemih uvedli enotno metodologijo za določanje ne dnevno merjenih odjemov. Metodologijo bomo uporabljali za tista odjemna mesta, za katera operaterji distribucijskega sistema zemeljskega plina nimajo podatkov o dnevnih količinah.

Po tej metodologiji bo vsakemu ne dnevno merjenemu odjemnemu mestu dodeljen obremenitveni profil, po katerem bo količina distribuiranega zemeljskega plina v odvisnosti od temperature, namena uporabe, dneva v tednu in sezone določena za vsak  dan posebej. Cilj metodologije je, da se ocenjena poraba zemeljskega plina približa dejanski porabi, večje spremembe pri določanju količin pa v tem trenutku niso predvidene. Pri določanju mesečne porabe zemeljskega plina bomo tako kot doslej upoštevali vsako odčitano in sporočeno števčno stanje, ki ga bo odjemalec v predpisanem obdobju sporočil operaterju distribucijskega sistema ali dobavitelju.

Več informacij o metodologiji je na voljo na spletni strani (http://www.plinovodi.si/za-uporabnike/pripravljavec-prognoz/) in na kontaktni telefonski številki vašega operaterja distribucijskega sistema.

Pravila o obravnavi pritožb

Družba ENOS, d.d., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice, v skladu s 1. odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsPRS), obvešča, da za izvensodno reševanje sporov z gospodinjskimi odjemalci, kot to določa 2. odstavek 50. člena in 2. odstavek 175. člena Energetskega zakona (EZ-1), kot pristojnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov priznava družbo EVROPSKI CENTER ZA REŠEVANJE SPOROV, Ljubljana, Tomšičeva ulica 6, elektronski naslov: info@ecdr.si, telefonska številka: +386 8 20 56 590 (v nadaljevanju: ECDR), in sicer za reševanje predmetnih sporov, v postopku pogojno zavezujoče pospešene arbitraže. Pravila ECDR o postopkih reševanja potrošniških sporov so objavljene na spletni strani ECDR.

Pravila ECDR o reševanju potrošniških sporov

Pogodbe o dobavi zemeljskega plina

Pojasnila o uvedbi obračuna na kWh od 1.1.2017

Srednja nadmorska višina za obračun ZDS Žirovnica in ZDS Jesenice je 540 m.

Pretvorbeni faktor za:

- zunanje plinomere s temperaturno korekcijo je z =0,91141

- zunanje plinomere brez temperaturne korekcije je z = 0,94080

- notranje plinomere je z = 0,91141

Povprečna zgornja kurilnost določena s strani operaterja v (kWh/Nm3) - mesečna tabela je prikazana v razdelku Ceniki in obračunski podatki

Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom (Ur. L. RS 61/16)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2598/uredba-o-delovanju-trga-z-zemeljskim-plinom

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (Ur.l. RS 85/16)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3716/akt-o-spremembah-in-dopolnitvah-akta-o-metodologiji-za-obracunavanje-omreznine-za-distribucijski-sistem-zemeljskega-plina